Vedligeholdelse af lejemålet

Hvad er vedligeholdelsespligter?

De vedligeholdelsespligter der påhviler dig som lejer er uddybet i din lejekontrakt og eller i tillægget til denne samt her på vores side. Her fremgår det hvad du præcist skal vedligeholde, hvilke ting du skal vedligeholde og hvilke ting du eventuelt skal forny.

Vedligeholdelsespligten betyder, at du løbende i lejeperioden og ved fraflytning skal sørge for alle nødvendige vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at lejemålet til enhver tid fremstår pænt, vedligeholdt og i samme stand som ved indflytning.
Det kan blandt andet betyde, at du hæfter for udskiftning eller reparation af dele i lejligheden, fx et blandingsbatteri, en cisterne, en køkkenbordplade med videre hvis det ikke er vedligeholdt, når du flytter.

Lejemålet er istandsat og rengjort ved lejeperiodens begyndelse (ved indflytning). Vi henviser i øvrigt til indflytningsrapporten samt vores side: Indflytning og indflytningssyn


Hvilke vedligeholdelsespligter har jeg?

Den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler dig. Vedligeholdelsen skal ske så ofte, at det lejede til enhver tid fremstår pænt, vedligeholdt og i samme stand som ved indflytning.

Følgende punkter skal du som lejer vedligeholde (vedligeholdelsespligten):

 • Vedligeholdelse af toiletkummer, cisterner, vaskekummer, vandhaner, badefaciliteter og sanitet i øvrigt.
 • Løbende renholdelse af afløb fra hånd- og køkkenvaske frem til faldstammen for at modvirke forstoppelse.
 • Vedligeholdelse af hårde hvidevarer indvendigt og udvendigt.
 • Vedligeholdelse af elafbrydere og stikkontakter.
 • Afkalkning af blandingsbatterier, vandhaner, toiletkummer, cisterner, vaskekummer, badefaciliteter, fliser, hårde hvidevarer, sanitet i øvrigt, og andet der ved brug udsættes for vandstænk, der afsætter kalk.
 • Såfremt lejemålet har individuelt kalkanlæg, skal du være opmærksom på, at der kan komme snavs og småsten i filteret mellem flexslange og vandindgang på kalkanlægget, som kan medføre, at vandtrykket i boligen falder. Vi anbefaler dig, at få en autoriseret VVS’er til at rense filteret årligt eller efter behov, for at sikre højt vandtryk og fuld funktion af anlægget. Du må IKKE selv foretage vedligeholdelsen. Du kan læse mere om kalkanlægget her: Kalkanlæg
 • Du skal jævnligt sørge for udluftning og ventilation af lejemålet for at undgå fugtdannelse og svampeangreb. Såfremt lejemålet har individuelt ventilationsanlæg, skal du selv skifte filteret i anlægget. Filtret skal skiftes jævnligt og efter behov, dog minimum en gang årligt, for at sikre fuld funktion af anlægget. Eventuelle friskluftventiler i lejemålet skal holdes rene og må ikke tilstoppes. Du kan læse mere om ventilationsanlægget her: Ventilationsanlæg og generelt om ventilation i boligen her: GodeRåd,TipsogTricks
 • Vedligeholdelse af gulve. Lakerede/olierede gulve skal lakeres/oliebehandles efter behov og inden lakken slides igennem/olien udtørrer.
 • Vedligeholdelse af malede flader (vægge, lofter og træværk).
 • Vedligeholdelse og fornyelse af låse og nøgler.
 • Løbende rengøring af lejemålet
 • Løbende renholdelse af eventuel tilhørende altan, terrasse og gangareal. Dette indebærer fjernelse af alger og rengøring af belægning.
 • Løbende vask og polering af vinduer i lejemålet både indvendig og udvendig.
 • Vedligeholdelse af varmefølere (Udskiftning af batterier såfremt de går tør for strøm)


Hvilke vedligeholdelsesopgaver skal jeg som lejer betale?

Det er dig som lejer der betaler for følgende vedligeholdelsesopgaver. Listen er ikke udtømmende, hvorfor der kan opstå andre situationer som du skal betale.

 • Stoppet afløb frem til faldstammen
 • Udskiftning af pakninger i vandhaner og cisterne
 • Ruder – revnede/punkterede/ituslåede
 • Defekte el-kontakter
 • Alle låse og nøgler i lejemålet og tilhørende faciliteter.
 • Håndtag, lukke- og låsemekanismer til døre og vinduer.
 • Revner i sanitet (fx. håndvask eller toiletskål)
 • Hårde hvidevarer ved manglende vedligeholdelse
 • Udskiftning af filter i ventilationsanlægget
 • Udskiftning af batterier i alle varmefølere såfremt de går tør for strøm
 • Udskiftning af greb, riste og lingende såfremt der er rust på dem


Hvad sker der hvis min vedligeholdelse er mangelfuld?

Uanset om du selv udfører ovenstående arbejder eller bestiller en momsregistreret, professionel håndværker til at udføre arbejdet, skal det udføres i en ordentlig kvalitet, således kvaliteten af arbejdet lever op til den
aftalte vedligeholdelsespligt og lejemålets stand ved indflytning.

Under lejeforholdet:
Såfremt din vedligeholdelse ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, ved mangelfuld vedligeholdelsespligt og eller manglende rengøring vil du modtage et påbud. Hvis du ikke overholder din pligt inden 8 dage efter, at vi har opfordret dig hertil, kan vi lade vedligeholdelsen foretage uden yderligere varsel for din regning. Udgiften betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Såfremt du ikke
efterlever kravene, kan vi opsige dig og ophæve lejekontrakten.

Ved fraflytning:
Såfremt din vedligeholdelse ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, ved mangelfuld vedligeholdelsespligt og eller manglende rengøring som ikke kan godkendes på fraflytningssynet, vil vi få udført arbejdet af professionelle håndværkere for din regning, og udgiften vil blive modregnet i dit depositum. Såfremt arbejdet overstiger dit depositum, vil vi eftersende en faktura.

Når vi vurderer, hvor stor en del af den samlede udgift du skal afholde, tager vi altid hensyn til den periode, du har boet i lejligheden, og hvor godt du har sørget for at vedligeholde tingene.


Hvornår er der tale om misligholdelse af vedligeholdelsespligten?

Misligholdelse kan skyldes manglende rengøring, forkert brug, manglende vedligeholdelse eller ved skødesløs behandling (uagtsom eller forsætlig handling) af lejemålet og dets installationer. Ved misligholdelse er der tale om skader og forringelser af lejemålet som du skal betale for jævnfør ovenstående.

Misligholdelse er typisk skader som opstår, hvis:

 • Lejemålet er vedligeholdt forkert. Det kan eksempelvis være, at der er udført arbejde, som ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.
 • Løbende malerarbejder er ikke blevet udført, selvom lejer har været forpligtet til løbende at foretage indvendig vedligeholdelse. Generelt antages det, at en bolig skal males hver 4-5. år for at være vedligeholdt.
 • Skader på gulv som eksempelvis skjolder efter urtepotter, ridser/flænger efter møbler eller andet og gennemslibning af gulvlakken/udtørring af olien til bart træ vil medføre at gulvet skal høvles eller udskiftes.
 • Løbende afkalkning af dele i lejligheden er ikke blevet udført, fx et blandingsbatteri eller en cisterne hvilket kræver reparation eller udskiftning.
 • Manglende rengøring og vedligeholdelse som medfører rust eller på anden vis ikke kan bringes i orden igen vil blive udskiftet eller repareret.
 • Der er udvist forkert adfærd. Eksempelvis hvis du har lavet hakker/mærker i, huller i, skruet skruer eller søm i vægge, fliser, døre, gerigter, fodpaneler, gulve, døre og vinduer skal de udskiftes eller repareres.
 • Udlejer ikke er blevet informeret om opståede skader eller om behovet for, at udlejer foretager sin vedligeholdelsespligt.
 • Lejemålet er ikke holdt frostfrit hvilket har medført frostsprængninger.

Du skal altid sørge for, at ovenstående arbejder udføres ofte, således lejemålet altid fremstår pænt og vedligeholdt.

Bemærk venligst, skødesløs behandling af lejemålet medfører opsigelse.